Ondernemingsgegevens   

Dag & Dauw Asse

Weversstraat 26, 1730 Asse, België.
BTW BE0878841477

Tel 0494 / 32 49 32

info@dagendauw.be

Artikel 1: Algemene bepalingen

De electronische webwinkel van Dag & Dauw, een bvba met maatschappelijke zetel te Weversstraat 26, 1730 Asse, België, BTW BE0878841477 (hierna ‘Dag & Dauw’), biedt haar klanten de mogelijkheid om een deel van het assortiment van Dag & Dauw online aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle diensten (behandelingen) en artikelen uit het webshop assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Dag & Dauw  dewelke Dag & Dauw aanbiedt. Eveneens zijn ze van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten dewelke gesloten worden tussen Dag & Dauw en de klant. De algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website en zijn ook in het salon verkrijgbaar. Door het louter gebruik maken van de diensten en/of de website van Dag & Dauw stemt de klant in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende voorwaarden van de klant.

Dag & Dauw houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig voor de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Afspraken

Een overeenkomst met Dag & Dauw komt tot stand nadat de klant gevraagd heeft om een behandeling en Dag & Dauw aangegeven heeft de behandeling te zullen uitvoeren. Afspraken kunnen gemaakt worden via verschillende social media kanalen. De overeenkomst komt dan tot stand via de ontvangst van een bevestigingsmail.

Dag & Dauw houdt zich het recht voor reeds ingeplande afspraken te vervroegen of te verlaten. De klant zal hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte worden gebracht. Geenszins kan dit aanleiding geven tot enige vergoeding in hoofde van de klant, in welke zin dan ook.  Dag & Dauw neemt een loutere inspanningsverbintenis op zich. De behandelingen zullen naar best inzicht en vermogen worden uitgevoerd.

De klant verbindt er zich toe tijdig aanwezig te zijn op de gemaakte afspraak, het liefst een 10 minuten op voorhand. De klant brengt Dag & Dauw ervan op de hoogte dat deze niet tijdig aanwezig zou kunnen zijn. Indien de klant 10 minuten na de geplande afspraak opdaagt, heeft Dag & Dauw het recht de behandeling aan te passen of in te perken en toch het gehele kostprijs van de behandeling aan te rekenen.

Wanneer de klant geen bericht laat in geval van laattijdig arriveren of geheel niet verschijnt, wordt een ‘no-show’ genoteerd. Bij het herhaaldelijk voorvallen hiervan, heeft Dag & Dauw het recht nieuwe afspraken te weigeren.

De klant dient Dag & Dauw voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen. De klant heeft de plicht alle gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die Dag & Dauw nodig heeft voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Dag & Dauw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde informatieverstrekking en/of onvolledige gegevens door de klant.

Artikel 4: Voorschot

De klant is een voorschot verschuldigd voor iedere afspraak. Na het bevestigen van de afspraak zal een betalingsverzoek via e-mail volgen. Betaling van het voorschot dient onmiddellijk te geschieden na het maken van de afspraak. Bij gebreke aan betaling wordt de afspraak geannuleerd.

Dag & Dauw heeft het recht het voorschot in te houden in geval van niet komen opdagen of annulatie minder dan 48 uur op voorhand.

Voorschotten die cash of per bancontact ter plaatse worden betaald vallen onder dezelfde regeling.

Bij het niet komen opdagen of het annuleren van last minute afspraken – waarbij geen voorschot werd aangerekend – is een annuleringskost ter waarde van het voorschot van de behandeling verschuldigd.

Artikel 5: Annulatie

Een afspraak kan geannuleerd of verplaatst worden, tot 48 uur voor de behandeling. 

Het reeds betaalde voorschot zal mee verplaatst worden naar een gemaakte nieuwe afspraak. Indien tijdig wordt geannuleerd, doch nog geen nieuwe afspraak wordt ingepland, dan kan het voorschot gebruikt worden voor een toekomstige afspraak, de aankoop van producten of het kan worden doorgegeven aan een ander persoon.

Voorschotten blijven één jaar geldig na ontvangst. In geen geval zullen betaalde voorschotten worden terugbetaald.

Indien binnen de 24 uur voor de geplande afspraak wordt geannuleerd of verplaatst, behoudt Dag & Dauw zich het recht om de volledige behandeling aan te rekenen. Hierbij wordt het voorschot in rekening gebracht.  Het voorschot wordt dus afgetrokken van de volledige waarde van de behandeling.

Artikel 6: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met ons.

Dag & Dauw is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Dag & Dauw is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Dag & Dauw.

Dag & Dauw is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.  In het geval van vooraf beschreven situatie hebt u als klant de mogelijkheid om niet akkoord te gaan en kan u de bestelling kosteloos annuleren en/of de terugbetaling te vragen.

Artikel 7: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om artikelen uit het assortiment van Dag & Dauw online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Dag & Dauw. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd of in een pick up point. De levering zal plaatsvinden in een zo kort mogelijk tijdsbestek na de eigenlijke bestelling.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Bancontact
  • Paypal
  • Kredietkaarten

Wanneer de aangekochte artikelen op de webshop de gewichtsgrens van 5kg overschrijden dan kan de verzending in twee gesplitst worden en kunnen er extra transportkosten in rekening gebracht worden. Wanneer dit het geval is neemt Dag & Dauw steeds contact op met de klant om tot een overeenstemming van transport te komen. Wanneer de klant met het voorstel niet akkoord kan gaan, kan in onderling overleg de order kostenloos geannuleerd worden.

Bij retourzendingen waarbij geen fouten zijn gemaakt door Dag & Dauw, zoals gevallen waarin de klant het product wil retourneren vanwege persoonlijke voorkeur (bijvoorbeeld een verandering van gedachten), zal Dag & Dauw de verzendkosten voor de retourzending aan de klant in rekening brengen.

Producten die gekocht zijn in onze webshop, maar waar wij nog geen betaling van ontvangen hebben, blijven 7 dagen gereserveerd voor de klant. Eens deze termijn verstreken is, moet de klant een nieuwe bestelling plaatsen. Dag & Dauw behoudt zich het recht voor om deze termijn om welke reden dan ook te verkorten of verlengen.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Dag & Dauw.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Dag & Dauw te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Dag & Dauw beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Dag & Dauw zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Bij het niet komen opdagen of het annuleren van last minute afspraken – waarbij geen voorschot werd aangerekend – is een annuleringskost ter waarde van het voorschot van de behandeling verschuldigd.

De klant dient direct na afloop van de behandeling of na aankoop van een product betaling uit te voeren.

Indien de betaling niet onmiddellijk werd uitgevoerd, dient betaling te geschieden uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling op deze vervaldag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aan 10 % per jaar tot datum effectieve betaling. Er is dan tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag tussen partijen bedongen en dit met een minimum van 100 €.

Bij niet – betaling op vervaldag van één factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Dag & Dauw het onvoorwaardelijke recht verdere geplande behandelingen of de levering van producten te annuleren, zonder enige vergoeding voor de klant, tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van Dag & Dauw de geleden schade onder de vorm van de gederfde winst en alle overige kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling (administratiekosten, etc.) te verhalen op de klant.

Het voorgaande onverminderd het recht van Dag & Dauw de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de klant wegens wanbetaling.

Artikel 10: Klachten

Iedere klacht met betrekking tot de diensten van Dag & Dauw vervalt indien deze niet is geschied binnen de 5 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. Klachten dienen aangetekend te worden ingediend.

Producten worden op het ogenblik van verkoop samen met de klant nagekeken. Bij gebreke aan enige opmerking door de klant op het ogenblik van de overhandiging van het product, wordt de conformiteit van het product aanvaard door de klant.

Klachten i.v.m. een bijwerking van een product dienen binnen de 5 dagen na de gebeurtenis aangetekend worden gemeld.

Dag & Dauw beoordeelt zo spoedig mogelijk de gegrondheid van de klacht. Indien een klacht over een behandeling gegrond is, zal Dag & Dauw de behandeling opnieuw verrichten. Indien een klacht over de producten gegrond is, zal het salon het aankoopbedrag van de producten geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Verder dan het opnieuw behandelen en/of het terugbetalen van het product gaat de gehoudenheid van Dag & Dauw niet. Indirecte en/of bijkomende schade zal nooit vergoed worden.

Dag & Dauw sluit, conform het wettelijk toegestane, haar aansprakelijkheid uit voor alle schade, zowel indirect als direct, die een klant mogelijks zou kunnen leiden door o.a. (zonder terzake exhausief te zijn): het gebruik van diensten van Dag & Dauw, het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan, onjuiste informatie op de website, fouten in producten, …

Artikel 11: Garantie

  1. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van levering.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

2. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van Dag & Dauw via webshop@dagendauw.be waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Dag & Dauw.

Elk gebrek dient te worden gemeld binnen de termijn van 2 maanden en 1 dag. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.  Oplopende schade dient te worden beperkt door de consument.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De klant dient direct na afloop van de behandeling of na aankoop van een product betaling uit te voeren.

Indien de betaling niet onmiddellijk werd uitgevoerd, dient betaling te geschieden uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling op deze vervaldag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aan 10 % per jaar tot datum effectieve betaling. Er is dan tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag tussen partijen bedongen en dit met een minimum van 100 €.

Bij niet – betaling op vervaldag van één factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Dag & Dauw het onvoorwaardelijke recht verdere geplande behandelingen of de levering van producten te annuleren, zonder enige vergoeding voor de klant, tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van Dag & Dauw de geleden schade onder de vorm van de gederfde winst en alle overige kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling (administratiekosten, etc.) te verhalen op de klant.

Het voorgaande onverminderd het recht van Dag & Dauw de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de klant wegens wanbetaling.

Artikel 12: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :

De consument heeft het recht aan Dag & Dauw mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst van Dag & Dauw via info@www.dagendauw.be en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Dag & Dauw, Weversstraat 26, 1730 Asse, België.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

Aangezien de aard van de producten kunnen enkel de artikelen die in de originele en onbeschadigde verpakking zitten samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Artikel 13: Schade

De klant is tegenover Dag & Dauw aansprakelijk voor geleden schade die door een door de klant toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. Dag & Dauw heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Artikel 14: Reacties

De klant is ervan op de hoogte dat de huid na de behandeling een reactie kan geven. Dag & Dauw draagt ook op dit vlak geen enkele aansprakelijkheid. Zeker niet – zonder terzake exhausief te zijn – indien de klant andere producten dan de door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt, de klant de adviezen van de thuisverzorging niet heeft opgevolgd, de klant de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt, de klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt, …

Artikel 15: Cadeaubon 

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van één jaar vanaf datum van verstrekking. De vervaldatum wordt vermeld op de bonnen. Na vervaldatum kan in geen geval verlengd worden. Bonnen kunnen voor behandelingen of producten gebruikt worden, tenzij anders vermeld. 

Dag & Dauw houdt zich het recht voor cadeaubonnen te weigeren dewelke beschadigd zijn of onleesbaar zijn geworden. Dag & Dauw is niet verantwoordelijk voor gestolen of verloren gegane cadeaubonnen.

Bij het maken van een afspraak wordt steeds de nummering van de cadeaubon opgevraagd door Dag & Dauw. Dag & Dauw houdt zich het recht voor het bedrag van het voorschot te reduceren van de cadeaubon in geval van laattijdige annulering van of niet-opdagen op de gemaakte afspraak.

Artikel 16: Privacy

Dag & Dauw verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Dag & Dauw toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Dag & Dauw bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Dag & Dauw uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: info@www.dagendauw.be .

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Dag & Dauw heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Bij het aangaan van de overeenkomst gaat de klant er automatisch mee akkoord dat foto’s kunnen worden genomen voor en na de behandeling. Indien de klant niet wenst dat een foto gepubliceerd wordt op een social media kanaal, dient dit uitdrukkelijk door de klant gemeld te worden.

Dag & Dauw respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op onze website ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

Onze website houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@www.dagendauw.be .

Artikel 17: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Dag & Dauw om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 18: Klantendienst Dag & Dauw

De klantendienst van Dag & Dauw is bereikbaar op het telefoonnummer +32 494 / 32. 49. 32 , via e-mail op info@www.dagendauw.be of per post op het volgende adres Dag & Dauw Asse, Weversstraat 26, 1730 Asse, België.

Artikel 19: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Dag & Dauw. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Dag & Dauw kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 20: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 21: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn de rechtbanken bevoegd van de plaats waar de maatschappelijke zetel van Dag & Dauw gevestigd is.